Mønsterbrud - Teorier, forskning og eksempler

158,00 kr.

Af Ulla Søgaard
Mønsterbrydere er populære. Denne lærebog ser på de psykologiske teorier bag bruddet med den sociale arv.
ISBN: 87-7842-116-0

Med udgangspunkt i sociologiske teorier og nyere psykologiske teorier belyses og forklares bogens tema, som er brud med den (negative) sociale arv.
Dette er en lærebog, skrevet til undervisning på gymnasiale uddannelser, på lærerseminarier og på pædagogseminarier.

De psykologiske teorier repræsenteres af:
A. Bandura, social indlæring;
M. Seligman, kognitiv indlæring;
H. Kohut: selvpsykologien og narrativ psykologi.

I løbet af de sidste 10-20 år er mønsterbryderbegrebet for alvor blevet introduceret og er nu et begreb, de fleste af os er bekendt med. Vi forbinder det med mennesker, som klarer sig godt på trods af, at de i deres barndom og ungdom har haft meget dårlige vilkår. De har gjort op med deres negative sociale arv. De har været i stand til at modstå indflydelsen fra et opvækstmiljø, der karakteriseres af alvorlig omsorgssvigt i forholdet til børnene.

Det teoretiske stof ledsages bogen igennem af cases, diskussionsindlæg og arbejdsopgaver. Empiriske forskningsresultater inddrages og udgør et af bogens kapitler.
Se forfatterens hjemmeside: www.ullasøgaard.dk

Mønsterbrud
Teorier, forskning og eksempler
Af Ulla Søgaard
136 sider, ill.
Billesø & Baltzer

Indholdsfortegnelse:
Forord
Indledning: Hvorfor så stor interesse for mønsterbrud netop nu?
Kapitel 1: Sociologisk indgangsvinkel
Det senmoderne samfund
Adskillelse af tid og rum
Udlejring af de sociale funktioner
Refleksivitet
Det generelle aspekt i Giddens teori
Hvorfor forbliver mennesker raske?
Oplevelse af sammenhæng
Antonovskys teori anvendt på mønsterbrud
Detraditionalisering og kulturel frisættelse
Ambivalens og beslutningskonflikter
Ziehes teori anvendt på mønsterbrud
Socialisering og habitus
Forskellige former for socialisering
Praktikteorien og habitus
Et eksempel
Bourdieus teori anvendt på mønsterbrud
Sammenfatning

Kapitel 2: To cases
Anny Durmoster
Kenny Vindsejl

Kapitel 3: Forskning om mønsterbrud
Paradigmeskiftet i udviklingspsykologien

Risikobørn
Ingen sikre forudsigelser ud fra "den sociale arv"
Modstandsdygtighed som en personlig og social kompetence
Hvori kan en intervention bestå?
Beslutninger om børn
Undersøgelser: Hvordan?
Resultaterne
Social klasse
Modstansdygtighed - endnu engang
Perspektiver for forskningen
Den livslange udvikling - forandring og kontinuitet
Omdrejningspunkter
Belastende faktorer overfor beskyttende faktorer
Forebyggelse og støtte
Den social arv og mønsterbrydere
Mønsterbrydere, en definition
Spørgeskemaerne
De kvalitative interviews
Konklusion på interviewene
Betydende relationer
Personlige egenskaber
Omkostninger
Mønsterbryderprocessen
Sammenfatning
Forskning og psykologiske teorier
Kapitel 4: Psykologiske forklaringsmodeller
Social indlæringsteori
Radikal behaviorisme - et kort resume
Social indlæringsteori
Kontrol
Modelindlæring
Modelindlæring foregår gennem fire processer
Egen-vurdering-af-mestringsevne
Fire centrale faktorer i egen-vurdering-af-mestringsevne
Social indlæringsteori og mønsterbrud
Kognitiv indlæringsteori
Det kognitive skema
Et eksempel på Seligmans laboratorieforsøg
Teorien om tillært hjælpeløshed og tillært optimisme
Hvad der kan forandres og hvad der ikke kan forandres
Intervention: Det optimistiske barn
Kognitiv indlæringsteori og mønsterbrud
Selvpsykologien
Selvet og selvobjekter
Selvets tre funktionsmåder (ordener)
Selvobjektet - et intrapsykisk fænomen
Optimal frustration
Selvpsykologien og mønsterbrud

Narrativ psykologi
Fortællingen som metafor og grundmetafor
Fortællingen som et plot - og som en diskurs
Narrativitet og folkepsykologien
Narrativitet og dets forhold til fakta
Det narrative forløb som en læreproces
Det narrative interview
Narrativ terapi
Narrativ psykologi og mønsterbrud
Sammenfatning
Kapitel 5. Intervention
Et eksempel: De fire årstider. Børnenes kamp
Situationen på klippen (Britt og Kalle)
Afslutning: Mønsterbrud som et samfundsprojekt?
Litteratur
Stikordsregister

*** Læs uddrag af bogen

*** Se brochure om bogen